Slik driver Bodø/Glimt sitt arbeid i barne- og ungdomsfotballen

Det har over lengre tid vært skrevet og sagt mye negativt om det arbeidet som gjøres i barne- og ungdomsfotballen i FK Bodø/Glimt.

Annonse:
Hege Leirfall Ingebrigtsen, styreleder Frode Thomassen, daglig leder

Dette innlegget er skrevet etter et lesebrev i Avisa Nordland 5. august 2017. Jeg vil ha svar fra Bodø/Glimt

Faktum er at klubben driver sitt arbeid innenfor barne- og ungdomsfotballen på sunne og gode verdier, og etter mange av de samme prinsipper som resten av klubbene i byen og regionen. Hver eneste dag leverer en rekke frivillige, og noen ansatte spillerutviklere, en svært god innsats for å gi et best mulig fotballtilbud til de barn og unge som har valgt FK Bodø/Glimt som sin klubb. Vi er oppriktig stolt av det arbeidet vi gjør, er oppmerksom på at vi stadig kan forbedre oss, men kjenner samtidig nå et sterkt behov for å gi offentligheten et sannferdig og tydelig bilde av innholdet og strukturene i eget barne- og ungdomsarbeid.

FK Bodø/Glimt er en fotballklubb, som både har som mål å ha et breddetilbud og et tilbud til de som har interesse, motivasjon, egenskaper og ferdigheter for å bli toppspillere. Det betyr i praksis at vi må ha et differensiert aktivitetstilbud innenfor klubbens rammer. Samtidig er det slik at klubben er den eneste toppfotballklubben på herresiden i Nordland, noe som også gir oss et ansvar for å bidra til utvikling av spillere, trenere og andre klubber i byen og regionen.

Målet med barne- og ungdomsfotballen i FK Bodø/Glimt er det samme som for alle andre klubber tilsluttet Norges Fotballforbund: Flest mulig – lengst mulig - best mulig. Det betyr ikke at alle skal bli eliteseriespillere, men at alle skal få mulighet til å utvikle seg som fotballspillere med sitt utgangspunkt – sitt talent – og sine egenskaper.

I barnefotballen (6-12 år) har klubben sine oppstarts aktiviteter det året spillerne fyller 5 år. Dette er tilsvarende det som andre klubber gjør i dag. I barnefotballen har vi tradisjonelt rekruttert fra bynære områder (Sentrum, Rønvika, Alstad, Grønnåsen og Hunstad). Lagene dannes i all hovedsak utfra de geografiske «lommer» som spillerne kommer fra, og det er (frivillige) foreldre som er trenere. Vi har altså det samme utgangspunktet som de fleste andre klubber i byen og regionen. I barnefotballen praktiserer vi lik spilletid, og medlems- og aktivitetsavgiften er på samme nivå som de fleste andre klubber. Vi er svært opptatt av å et utviklingsfokus og har ingen resultatmål for aktiviteten i barnefotballen. Samtidig er det nå en gang slik at idrett og fotball handler om konkurranse, og uansett klubbtilhørighet og klubbfarger så teller 7-åringene målene som scores, og vet svært godt selv hvem som har vunnet kampen.  

Helt siden tidlig på 1980-tallet har klubben hatt en tradisjon for å gjøre uttak til 1., 2. og 3. lag i 12-13 års alderen. Selektering i dette alderssegmentet er noe som mange klubber historisk har vurdert som hensiktsmessig. Selektering av spillere på gitte års trinn utfra motivasjon, interesse og ferdigheter er altså ikke bare et Bodø/Glimt fenomen, men et verktøy som brukes for å skape jevnbyrdighet i trenings- og kampsituasjoner. I dette ligger også verdien og viktigheten av at alle som spiller fotball skal kjenne mestring, noe som er helt avgjørende for å bevare gleden av å drive med leken med «lærkula».  

FK Bodø/Glimt har de senere årene bygd opp et eget «Glimt-akademi» for å kunne skape best mulige rammebetingelser for utvikling av unge fotballspillere i Bodø og Nordland. Dette handler blant annet om forhold som nødvendigheten av å kompetanse (gode trenere/spillerutviklere), tid og mulighet til i større grad å følge opp enkelt spillere, skape en best mulig treningshverdag, utvikle og skape gode læringsmiljøer, samt å sikre at spillere i Nordland også har en kamparena på nasjonalt nivå. Unge spillere i Nordland, har på samme måte som for spillere andre steder i landet, et behov for å ha nasjonale og internasjonale referanser hva gjelder nivå på andre spillere på eget alderstrinn.

I Glimtakademiet har vi i dag følgende lag: G13, G14, G16 (15 og 16 åringer) og G19 (17,18 og 19 åringer). Gruppene søkes sammensatt med ca 16 spillere. Det er utviklet et omfattende planverk med tilhørende metodikk, som skal bidra til å sikre et målrettet og systematisk arbeid tilpasset de respektive alderstrinn. Dette planverket er tilgjengelig for alle andre klubber som ønsker å få innspill og faglig grunnlag for arbeidet i egen klubb. I løpet av en sesong er Bodø/Glimt relativ ofte på klubbesøk hvor det skapes fotballfaglige møteplasser, og klubben har en rekke samarbeidsavtaler med ulike klubber i regionen. Vi er svært opptatt av å bidra til sportslig utvikling i andre klubber, og ønsker å utvikle dette ytterligere. Vi vet veldig godt at det finnes mange svært motiverte og gode fotballspillere i mange andre klubber i Nordland, og vår oppgave er blant annet å bidra og understøtte det gode arbeidet som også gjøres andre steder.

Den fotballfaglige debatten knyttet til fornuftig og god spillerutvikling er ofte knyttet til innholdet og utøvelsen av det som kalles selektering, differensiering og hospitering. Kort og grovt fortalt handler selektering om utvelgelse av spillere ved sammensetting av treningsgrupper, differensiering dreier seg om gruppering av spillere utfra fysisk modning eller ferdighetsnivå (altså i selve treningsøkta – øvelsesvalg m.m), mens hospitering brukes som verktøy i tilfeller hvor man ser verdien av å la spillere i enkelte perioder/treninger/kamper delta på andre alderstrinn enn sitt eget. I alle disse sammenhenger er målet å finne den riktige trenings- og kamparenaen for best mulig utvikling av den enkelte spiller. Igjen vil dette handle om mestring og jevnbyrdighet. I disse spørsmålene finnes det ikke noe fasitsvar. Selektering i tidlig alder er eksempelvis svært vanskelig, men vi søker å ha gode prosesser og å være tydelig på vår modell. Disse prosessene er klubbstyrt, og er forankret i klubbens sportsplan og styres gjennom daglig leder av barne- og ungdomsavdelingen, hva gjelder breddelagene, mens uttaket til satsingslagene også er klubbstyrte, grundige og hvor utviklingsleder har den sentrale rollen.

De som begynner å spille fotball i FK Bodø/Glimt blir orientert om at vi gjør en selektering fra det året spillerne fyller 13 år, men vi har samtidig også et breddetilbud for de som ikke vil inngå i akademiet. Spillere fra andre klubber i byen inviteres da også til treninger, og noen av disse kan få tilbud om en plass i vårt G13 satsingslag. Det er imidlertid spilleren selv, og deres foreldre/foresatte, som bestemmer om man vi skifte klubb.  I Glimt-akademiet har vi heltidsansatte spillerutviklere og har en trenings- og kamphverdag tilsvarende de beste utviklingsmiljøene i landet. Vi er samtidig tydelig på at det også foretas en videre selektering til de neste lagene i akademistrukturen, og at det er svært få, kanskje ingen fra hvert alderstrinn, som vil ta direkte steg inn i vårt A-lag fra G19. Dette er en modell tilsvarende svært mange andre toppklubber i Norge, og FK Bodø/Glimt har et nært og godt samarbeid med Nordland fotballkrets.                      

 • Det er altså ikke slik at FK Bodø/Glimt er rundt i klubbene og henter spillere i 12-års alderen.
 • Det er ikke slik at enkelte trenere kan eller skal bestemme hvilke spillere som skal få være med på de enkelte lagene.
 • FK Bodø/Glimt har satsingslag fra det året spillerne fyller 13 år. På dette alderstrinnet gjøres det en vurdering av hvilke spillere som man tror har de beste forutsetninger for å kunne bli toppspillere i Norge.
 • FK Bodø/Glimt har imidlertid også et breddetilbud i alle årsklasser.
 • FK Bodø/Glimt etterstreber godt kameratskap i alle sine lag uavhengig av om de er satsingslag eller breddelag. Godt kameratskap utvikles også på tvers av skolekretser.
 • FK Bodø/Glimt gjennomfører talentsamlinger flere ganger i året, og reiser rundt i regionen for å motivere og stimulere klubbmiljøer, trenere og spillere.
 • FK Bodø/Glimt etterstreber å ha en tydelig dialog med foreldre om sitt system med satsingslag. Det gjøres altså kjent at svært få spillere i egen ungdomsavdeling (inklusive satsingslagene) vil ha mulighet til direkte å ta plass i klubbens A-lag..
 • FK Bodø/Glimt er opptatt av å bevare gleden ved å spille fotball hos alle, noe som også henger nøye sammen med det å føle og oppleve mestring. Jevnbyrdighet er derfor et viktig prinsipp både i Bodø/Glimt og i norsk fotball for øvrig.
 • FK Bodø/Glimt er opptatt av at det skal være en god dialog mellom trener og spiller. Dette gjelder både breddelag og satsingslag. I satsingslagene gjennomføres det 3 spillersamtaler pr år i tillegg til den kontinuerlige dialogen på feltet. I Bodø/Glimt, som i andre klubber, kan dette sikkert gjøres bedre. Vi arbeider hver eneste dag med systematisk evaluering, forbedring og utvikling.
 • Det er ikke slik at man må spille i FK Bodø/Glimt for å bli toppspiller i Nordland og Norge. Det finnes mange eksempler på at det også er mulig på andre måter. Norsk og internasjonal fotball har imidlertid utviklet seg mye de siste 5-10 årene, og de fleste toppspillerne i dag har senest fra en alder av 16 år tilhørt et toppklubbmiljø. Det er imidlertid fullt mulig å bli en toppspiller uavhengig av hvor du bor eller kommer fra. Gleden, lidenskapen, mentaliteten og treningsiveren er imidlertid helt avgjørende. Vi i Bodø/Glimt ønsker å være med å motivere og stimulere klubbene i hele regionen, og gjennomfører derfor en rekke klubbesøk i løpet av et år.
 • FK Bodø/Glimt bruker mye tid på å få oversikt over talentene i Nordland, ikke for å hente dem i tidlig alder til vår klubb, men for å gi dem best mulig forutsetninger der de er!

FK Bodø/Glimt er den eneste toppklubben i Nordland. Vi arbeider hver eneste dag for å skape engasjement og begeistring rundt A-laget vårt, gi et best mulig fotballtilbud til både egne spillere og spillere i andre klubber, både de som har en drøm og et mål om å bli toppspiller, men også de som bare ønsker å spille fotball uten å ha noe prestasjonsmål. Uansett hvilke mål du har med å spille fotball – vil gleden av selve spillet – være det aller viktigste. Som toppklubb i Nordland «lever vi av» omdømmet vårt, og at vi klarer å skape entusiasme og begeistring rundt fotballen i regionen. Vi ønsker å utvikle oss videre, forbedre oss, og imøteser da gjerne en god, grundig og saklig debatt om vårt arbeid og videre utvikling.

Annonse fra Eliteserien: